ALGEMENE VOORWAARDE

artikel 1   Algemeen

1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Sieradentotaalhuis   en op alle met De Sieradentotaalhuis aangegane overeenkomsten voor zover van   deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is   afgeweken.

1.2

Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden,zijn die voorwaarden   niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Sieradentotaalhuis   is ingestemd.

1.3

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden   afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk   geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van   kracht blijven.

1.4

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling   houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden   aanvaardt.

1.5

Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de Internetsite dan welke   elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Sieradentotaalhuis in een   contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6

Sieradentotaalhuis  behoudt zich   het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of   aan te vullen.

1.7

Door het gebruik van de Internetsite van Sieradentotaalhuis  en/of het plaatsen van een bestelling   aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en   plichten zoals die staan vermeld op de Internetsite.

1.8

Sieradentotaalhuis  is bevoegd   gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij uitvoering van een   overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval   eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1

Alle aanbiedingen van Sieradentotaalhuis  zijn vrijblijvend en zolang de voorraad   strekt.

2.2

Sieradentotaalhuis behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de   prijzen te wijzigen,in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke)   voorschriften noodzakelijk is.

2.4

Informatie,afbeeldingen,mededelingen  mondeling,telefonisch of via   e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en   belangrijkste kenmerken van producten worden zo nauwkeurig mogelijk   (weer)gegeven of gedaan. Sieradentotaalhuis  garandeert echter niet dat alle aanbiedingen   en producten volledig met de gegeven informatie etc..in overeenkomst zijn.   Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding   en/of ontbinding.

Artikel 3 Levering en transport.

3.1

Sieradentotaalhuis  heeft de meeste   artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Bij   betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie   werkdagen na ontvangst van de betaling. Bij betalingen onder rembours   versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na   ontvangst van uw bestelling. De genoemde levertijden zijn indicatief en geld   nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de   Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te   annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden,tenzij de overschrijding van   de leveringstermijn zodanig is dat de Klant redelijkerwijs niet kan worden   verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval   gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden   voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen   worden geretourneerd.

3.2

Indien een product dat tijdelijk  niet op voorraad is door de Klant   wordt besteld,zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.   Vertragingen zullen aan de Klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.

3.3

Levering vindt plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van   de overeenkomst opgegeven adres.

3.4

Bij Levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

3.5

Sieradentotaalhuis  is niet   aansprakelijk voor foutief afleveren door DHL.

Artikel 4 Eigendomsbehoud.

Sieradentotaalhuis  blijft   volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs is   voldaan. Het risico ter zake van het producten gaat reeds over op het moment   dat de producten op het door de Klant opgegeven afleveradres worden   aangeboden. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te   nemen,zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar   rekening. Eventuele retourzendingen aan Sieradentotaalhuis  zijn voor de rekening van de Klant en moeten   franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 5 Prijzen en betalingen.

5.1

Alle door Sieradentotaalhuis  vermelde   prijzen zijn uitgedrukt in euro's,inclusief omzetbelasting en exclusief   verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk   overeengekomen.

5.2

De hoogte van de  verzendkosten -en administratiekosten staan op de   internetsite.

5.3

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals   vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

5.4

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

via de internetsite kan op de volgende manieren  worden betaald:

betaling vooraf:de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief   verzendkosten en eventuele kosten voor extra service op    bank   ING rek. nr.  NL83 INGB 0005 9798 37 ten name van Sieradentotaalhuis  Nieuwegein onder vermelding van besteldatum   en bestelnummer.

Onder rembours: de Klant betaald het verschuldigde bedrag inclusief   verzend- en rembourskosten contant

Ideal en Paypal is ook mogelijk.

5.6

Bestellingen waarvan na één week de betaling nog niet binnen is worden   geannuleerd door Sieradentotaalhuis  

Artikel 6 Ruilen en  herroepingrecht

de klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te   onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient   hierbij rekening te houden met geringe maat en kleurverschillen van de op de   internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de   overeenkomst beantwoorden,dient u  daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder   geval binnen 2 werkdagen na de aflevering,althans nadat constatering   redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of via e-mail gemotiveerd kennis   te geven.Producten die speciaal voor u gemaakt of besteld zijn kunnen niet worden geruild.

6.2

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst   beantwoorden. heeft Sieradentotaalhuis  de keuze de   betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe   producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft   u het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan Sieradentotaalhuis  te retourneren. Retourzendingen worden in   dit geval slechts geaccepteerd  indien de producten niet beschadigd of   gebruikt zijn en in originele verpakking

6.4

Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige   lid, dan draagt Sieradentotaalhuis  zorg voor   terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan Sieradentotaalhuis  betaalde bedrag.

6.5

De Kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de   Klant.

Artikel 7  Garantie en aansprakelijkheid.

7.1

Sieradentotaalhuis  geeft   fabrieksgarantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geld niet in het   geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en   verder in de volgende gevallen:ondeskundig gebruik, opzet of grove   onachtzaamheid,waterschade,bevriezing en verontreiniging.

7.2

Sieradentotaalhuis  is nimmer   verplicht tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of andere,   tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de Klant van Sieradentotaalhuis

Sieradentotaalhuis  is nimmer   aansprakelijk voor gevolg of bedrijfsschade, indirecte schade en winst of omzetderving.

7.3

Indien Sieradentotaalhuis  om welke reden dan   ook, verplicht is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit   hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het   product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Het is mogelijk dat Sieradentotaalhuis  links opneemt naar andere internetsites die   mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke   links zijn louter informatief. Sieradentotaalhuis  is niet verantwoordelijk voor de inhoud van   de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden   gemaakt.

Artikel 8Privacy cliënt

8.1

De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Sieradentotaalhuis  vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt   voor de volgende doeleinden:

Het verwerken van de bestelling,de betaling daarvan en de bezorging op   het juiste adres.

Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site

Het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor   relevante informatie .

Artikel 9

9.1

Sieradentotaalhuis  is gevestigd   te Nieuwegein en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr: 51791692   Het BTW identificatienummer NL002003160B53

9.2

Gelieve alle correspondentie te zenden aan sieradentotaalhuis Nijkerkerschans 7   3432 CB Nieuwegein naar onze e-mail info@ sieradentotaalhuis.nl